Denne siden inneholder informasjon beregnet på helsepersonell

Ved å klikke JA bekrefter du at du er helsepersonell

Nei Ja

Refusjonsstatus

Metodevurdering og status refusjonssøknad Slenyto

Etter endring i §3 i blåreseptforskriften fra 1.1.2018 skal alle nye produkter og indikasjoner gå igjennom en metodevurdering før det kan gis offentlig finansiering. Det ytes ikke stønad til et nytt legemiddel (uansett bruk) eller til den nye indikasjonen for et etablert legemiddel før det foreligger en beslutning fra Legemiddelverket eller Helse- og omsorgsdepartementet i etterkant av en metodevurdering. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-06-28-814 (sist åpnet 2020.04.27).

Fra 15. september 2019 ytes det ikke stønad til behandling av søvnforstyrrelser hos barn og unge i alderen 2-18 år med autismespekterforstyrrelser (ASD) og/eller Smith-Magenis syndrom inntil Legemiddelverket har gjort en metodevurdering. Dette gjelder både produkter med og uten MT i Norge. https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-ved-helsetjenester/vedlegg-1-til–5-14-legemiddellisten/virkestoffer/melatonin (sist åpnet 2020.04.27).

Alle nye pasienter må dekke utgifter selv i påvente av Legemiddelverkets beslutning i etterkant av en metodevurdering.

Slenyto er under vurdering i Legemiddelverket for refusjon over blå resept ved ASD og Smith-Magenis syndrom, les mer: https://legemiddelverket.no/nyheter/melatonin-via-ordningen-med-godkjenningsfritak (sist åpnet 2020.04.27).

NO/Sle/0520/0025

Forsiktighetsregler:
Slenyto® kan forårsake døsighet. Derfor må legemidlet brukes med forsiktighet hvis det er sannsynlighet for at døsighet kan føre til sikkerhetsrisiko. Samtidig bruk av fluvoksamin, alkohol, bensodiazepiner/ikke-bensodiazepinhypnotika, tioridazin og imipramin anbefales ikke. (1)

Bivirkninger:
De vanligste bivirkningene er søvnighet, fatigue, humørsvingninger, hodepine, irritabilitet, aggresjon og bakrusfølelse. (1)

Se Slenyto SPC  for fullstendig oversikt over forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, interaksjoner og bivirkninger.

Referanse:
1. Slenyto SPC 13.03.2020, pkt. 4.1, 4.4, 4.8, www.legemiddelsok.no

Copyright 1995-2020 Takeda Pharmaceutical Company Limited. All rights reserved.