Denne siden inneholder informasjon beregnet på helsepersonell

Ved å klikke JA bekrefter du at du er helsepersonell

Nei Ja

Autisme hos barn: – Flere kan nå få hjelp for søvnvansker

Minitabletter gjør bruken for barn enklere, og depotmedisin hermer kroppens naturlige utskillelse av melatonin slik at flere kan få god hjelp.

– For de familiene som har effekt av melatoninbehandling ser en ofte at det virkelig nytter, det blir avgjørende for at de skal overleve hverdagen! Og ikke minst for barna: De både fungerer og lærer bedre.

Dette sier professor i barne- og ungdomspsykiatri Maj-Britt Posserud ved institutt for klinisk medisin, UiB, der hun forsker på autisme, ADHD og søvn. Hun har erfart gjennom klinisk praksis at mange foreldre har gitt opp standard tiltak som behandling for søvnutfordringene knyttet til autisme. 

– De har gitt opp, fordi “det ikke virker”. Men dette kan sammenlignes med diabetes, der barna må ha insulin for å fungere eller beholde god helse. På samme måte fungerer ikke den hormonelle reguleringen av døgnrytmen hos mange pasienter med autisme. Disse pasientene trenger melatonin for å få bukt med søvnvanskene, sier Posserud.

Depotmedisin som minitabletter

Slenyto er et melatoninpreparat som Posserud har god klinisk erfaring med. Hun ser to store fordeler med å bruke legemiddelet som en del av søvnbehandlingen hos barn med autisme:

– Minitabletter gjør administrasjonen mye lettere, noe som er en utfordring med denne pasientgruppa. Videre er Slenyto en depottablett, som gjør at melatoninet blir frigitt gradvis. Det hermer kroppens naturlige utskillelse av melatonin bedre enn hurtigvirkende preparater. Noen barn kan bruke vanlig melatonin, men mange har best effekt av depotformuleringen.

– I de studiene som er gjort på Slenyto, er søvnen hos barna økt med over 1 time per natt. Det samme har vi erfart i klinisk praksis. En relativt stor andel av pasientene normaliserer søvnmønsteret sitt med slik behandling. Veldig mange pårørende – ikke alle – rapporterer bedre innsovning og lengre sammenhengende søvn. Dette fører igjen til forbedring av adferd. Det er også vist bedring av autismesymptomer ved melatonin-behandling i behandlingsstudier. (1,4)

Søvnproblemer blir nedprioritert

Søvnproblemer kan oppstå hos barn og ungdom med autisme fordi kroppen har mangelfull produksjon eller regulering av melatonin. Melatonin er et viktig hormon for å opprettholde normal døgnrytme og få sove, noe alle som har opplevd jetlag har erfart. (1)

– Søvnvansker er ofte til stede tidlig i denne pasientgruppa, gjerne før diagnose av autisme. I klinisk kartlegging er det er ofte fokus på andre symptomer – fordi de kan være mange og utfordrende; utfordringer med språk og samhandling, sinneutbrudd, spisevansker, do-vegring, og så videre. Disse symptomene krever mye av pårørende, og søvnproblematikken kan  bli oversett, sier Posserud.

– Studier viser sammenheng mellom søvnproblemer og atferd på dagtid og at riktig behandling av søvnproblemer kan bidra til forbedring av atferd som hyperaktivitet og uoppmerksomhet. (5) Derfor vil jeg si at dette er en viktig behandling for mange barn og unge med autisme, og en mulighet for mange til å få en bedre hverdag og bedre livskvalitet – for både pasienter og pårørende.

Ingen “magisk pille”

Posserud understreker at det ikke finnes noen magisk pille for å få bukt med søvnvansker, og at andre grep må tas samtidig.

– I klinisk praksis fokuserer vi på tiltak mht lys, aktivitet, skjermbruk, leggerutiner, og så videre – slik at søvnreguleringen blir så god som mulig. Medisinsk behandling kommer alltid i annen rekke, og skal kun prøves når andre tiltak ikke fører frem.

Maj-Britt Posserud er professor i barne- og ungdomspsykiatri ved institutt for klinisk medisin UiB og overlege ved avdeling for psykisk helsevern for barn og unge ved Helse Bergen. Posserud sitter i Scientific Advisory Board for Slenyto, men mottar ingen personlige motytelser for dette.

Les mer om autisme og insomni

Slenyto

Slenyto er den eneste godkjente behandlingen av insomni hos barn og ungdom i alderen 2–18 år med autismespekterforstyrrelser (ASD) og/eller Smith-Magenis syndrom (SMS), hvor søvnhygienetiltak ikke har vært tilstrekkelig. (2,3) 

Effekt og sikkerhet er testet ut i en randomisert, dobbeltblindet, placebo-kontrollert multisenter-studie over 13 uker, med en åpen oppfølgingsstudie over to år. Slenyto viste etter 52 uker en forlenget total søvntid på 62 minutter, forlenget uavbrutt søvn på 89 minutter og forkortet innsovningstid på  49 minutter versus baseline. Økt total søvntid korrelerte med en forbedret adferd og overordnet funksjonsnivå på dagtid. (5)

Forbedret adferd hos barna var igjen korrelert med økt livskvalitet blant foreldre og foresatte. (5) 

Anbefalt startdose er 2 mg Slenyto®. Hvis det ikke observeres tilstrekkelig respons etter 2–4 uker, bør dosen økes til 5 mg, med maksimumsdose på 10 mg. (2,6)

Les mer om Slenyto

Refusjon

Melatonin depottablett (Slenyto) er innvilget forhåndsgodkjent refusjon ved ASD og Smith-Magenis syndrom, etter blåreseptforskriftens §§ 2, jf. 1b, fra 1. november 2020.

Refusjonsberettiget bruk:

Barn og ungdom 2-18 år: Behandling av insomni ved autismespekter-forstyrrelser (ASD) og/eller Smith-Magenis syndrom, hvor søvnhygienetiltak ikke har vært tilstrekkelig. Refusjonskoder: ICPC P99: Autismespekterforstyrrelser, vilkår 251, 252. ICPC A90: Smith-Magenis syndrom vilkår, 251, 252. ICD F84: Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, vilkår 251, 252. ICD Q93: Monosomier og delesjoner fra autosomer, ikke klassifisert annet sted, vilkår 251, 252. Vilkår: 251: Refusjon ytes kun til barn og ungdom fra og med 2 år til og med 17 år. 252: Refusjon ytes kun etter resept fra sykehus eller fra spesialist i barne- og ungdomspsykiatri eller barnesykdommer.

Forsiktighetsregler

Slenyto® kan forårsake døsighet. Derfor må legemidlet brukes med forsiktighet hvis det er sannsynlighet for at døsighet kan føre til sikkerhetsrisiko. Samtidig bruk av fluvoksamin, alkohol, bensodiazepiner/ikke-bensodiazepinhypnotika, tioridazin og imipramin anbefales ikke (7)

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene er søvnighet, fatigue, humørsvingninger, hodepine, irritabilitet, aggresjon og bakrusfølelse (7)

Se Slenyto SPC  for fullstendig oversikt over forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, interaksjoner og bivirkninger.
Slenyto, Felleskatalogen

Pakninger og priser: 1 mg: 60 stk.1 (blister) kr 515,00. 5 mg: 30 stk.1 (blister) kr 750,90.

Referanser

  1. Rzepka-Migut, B. Paprocka, J. Efficacy and Safety of Melatonin Treatment in Children with Autism Spectrum Disorder and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder—A Review of the Literature. Brain Sci. 2020 Apr; 10(4): 219.
  2. Gringras P. Breddy J. Frydman-Marom A, et al. Efficacy and Safety of Pediatric Prolonged Release Melatonin for Insomnia in Children with Autism Spectrum Disorder. JAACAP 2017. 56 (1) 948-957.
  3. Slenyto SPC 26.06.2020 pkt. 4.1
  4. Maras A. Schröder CM. Malow BA et al. Long-term Efficacy and Safety of Pediatric Prolonged-Release Melatonin for Insomnia in Children with Autism Spectrum Disorder. 2018. The Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. Doi: 10.1089/cap 2018.0020
  5. Schröder CM. Malow BA. Maras et al. Pediatric Prolonged-Release Melatonin for Sleep in Children with Autism Spectrum Disorder. Impact on Child Behavior and Caregiver’s Quzality of Life. Journal of Autism and Developmental Disorders (2019) 49: 3218-3230.
  6. EMA, 26.06.2019 side 57 seksjon 7:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/slenyto-epar-public-assessment-report_en.pdf

C-APROM/NO/Sle/0059

Copyright 1995-2020 Takeda Pharmaceutical Company Limited. All rights reserved.